Neuropsykiatrisen kuntoutuksen kohderyhmä koostuu henkilöistä, joilla on diagnosoitu kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö tai kuuluu autisminkirjoon (esim. oppimisvaikeus, kielellinen erityisvaikeus, ADHD, Asperger tai Tourette). Palvelu soveltuu myös erityislapsille ja tietyissä tapauksissa aivovammapotilaille. Yhteistä kohderyhmälle on se, että heidän oireensa vaarantavat edistymisen opinnoissa tai työelämässä, mikä saattaa johtaa syrjäytymiseen.

Yksilökuntoutus

Neuropsykiatrinen valmennus on avomuotoista kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa arjen hallintaa, kehittää valmennettavan ihmissuhdetaitoja sekä tukea opiskelua ja työelämään siirtymistä. Neuropsykiatrinen kuntoutus tukee erityisesti puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja sekä edistää asiakkaan itsenäistymistä eri elämänalueilla.

Ryhmät

1. Sosiaalisia ja arjentaitoja tukeva ryhmä (nuorten ja aikuisten ryhmät erikseen)

  • sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen
  • itsetuntemuksen lisääntyminen ja itsetunnon vahvistuminen
  • tunteiden tunnistamisen ja ilmaisemisen vahvistaminen
  • arjenhallintakeinojen kehittäminen
  • vertaistuki
  • nuorten ryhmässä itsenäistymisen tukeminen

2. Neuropsykiatrinen valmennus ryhmämuotoisena (naisille oma erityisryhmä)

3. Ryhmä omaisille, joiden läheisillä on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä tai piirteitä

  • vertaistuki
  • tiedon lisääminen oireyhtymästä
  • jaksamisen tukeminen
Kuva