Toimintaterapia

Toimintaterapialla edistetään asiakkaan hyvinvointia ja elämänlaatua, silloin kun asiakkaan toimintakyky on alentunut. Toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Toimintaterapian avulla pyritään aktivoimaan asiakasta itsenäisempään ja aktiivisempaan rooliin oman hyvinvointinsa edistäjänä. Toimintaterapian sisältö ja siinä käytettävät keinot pohjautuvat terapeutin tekemään arviointiin asiakkaan voimavaroista ja vahvuuksista. Toimintaterapiassa huomioidaan myös muiden sidosryhmien tekemät arviot ja näkemykset asiakkaan toimintakyvystä ja toimitaan yhteistyössä asiakkaan ympäristön kanssa kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Toimintaterapiajakso alkaa yleensä toimintaterapeutin tekemällä arvioinnilla asiakkaan toimintakyvystä. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää asiakkaan taitoja ja toiminnallisia valmiuksia sekä mahdollisesti myös apuvälineiden ja ympäristön muutostöiden tarvetta. Toimintaterapia-arvioinnissa voidaan käyttää asiakkaan havainnointia toiminnallisissa tilanteissa, itsearviointia, erilaisia testejä ja mittareita, ryhmätilanteita sekä strukturoituja haastattelumenetelmiä. Mikäli toinen taho on jo arvioinut toimintaterapian tarpeen osana asiakkaan tarvitsemaa hoitoa ja kuntoutusta, aloitetaan terapiajakso suoraan ohjauskäynneillä.

Toimintaterapiassa huomioidaan asiakkaan tavat ja tottumukset, toimintahistoria sekä toimintakykyä rajoittavat tekijät. Toimintaterapiassa työstetään myös asiakkaan ajatusmalleja, jotta uudet ja vaihtoehtoiset toiminnalliset tavat tulisivat todellisiksi asiakkaan arjessa. Toimintaterapiassa valitaan menetelmälliset painopistealueet asiakkaan iän, kehitysvaiheen ja elämäntilanteen perusteella. Esimerkiksi lapsilla toimintaterapiassa huomioidaan aisti-, hahmoitus- ja motoristen toimintojen, leikin ja vuorovaikutuksen kehityksen tukeminen ja harjoittaminen sekä toiminnan ohjauksen tukeminen eri toimintaympäristöissä. Nuorten kanssa toimintaterapia voi koostua mm. ajankäytön hallintakeinojen ylläpitämisestä tai keskittymisen sekä stressinsiedon harjoittelusta tai psykososiaalisten taitojen harjoittelusta. Työikäisten tai ikääntyneiden toimintaterapian tavoitteena voi olla työhön liittyvä kuntoutus sekä vaihtoehtoisten toimintamallien edistäminen tai arkea tukevien apuvälineiden ja kodin muutostöiden arviointi.

Kuva